ถาม - ตอบ
ใครสามารถเปิดบัญชีกับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ได้บ้าง ?

บุคคลทั่วไปที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ( ไทยและต่างชาติ )

ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?
ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มี 3 ประเภท ได้แก่  
 1. บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
  บัญชีแคชบาลานซ์จะต้องฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อวางหลักประกันเข้ามายังบริษัท จึงจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน และเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จะถูกหักหรือฝากจากยอดเงินประกันที่ฝากเข้ามา
 2. บัญชีเงินสด (Cash Account)
  บัญชีเงินสดจะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 15% ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติก่อนการซื้อขาย โดยกำหนดวงเงินจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของท่านซึ่งจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทและเมื่อมีการซื้อหรือขาย บริษัทจะทำการหักค่าซื้อหรือฝากค่าขายหุ้นทั้งจำนวนจากบัญชีธนาคารของท่านผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคาร (ATS) ในวันทำการที่ 3 (T+3) หลังจากวันที่มีรายการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถสมัครใช้บริการ K-Stock2Fund(บริการสั่งซื้อ/ขายกองทุน K-Treasury หรือ K-Money แบบอัตโนมัติ เพื่อชำระราคาค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์) ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินสด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยออกทรัพย์ระหว่างการรอจังหวะในการลงทุน
 3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
  บัญชีเครดิตบาลานซ์ เหมาะสมกับท่านที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท โดยมีเกณฑ์การอนุมัติวงเงินขั้นต่ำที่ 3,000,000 บาท
สามารถขอรับชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทางไหนบ้าง ?

1. ทางโทรศัพท์ โดยติดต่อ KS Call Center เบอร์ 02-6960011 โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่จัดส่งเอกสาร, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการทางเราจะจัดส่งเอกสารกลับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

2. ทางอีเมล ks.cs@kasikornsecurities.com โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่จัดส่งเอกสาร, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการทางเราจะจัดส่งเอกสารกลับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

3. ดาวนโหลดด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com ที่เมนู เปิดบัญชี

4. ขอรับเอกสารด้วยตนเองผ่านสาขาต่าง ๆ ของหลักทรัพย์กสิกรไทย โดยสามารถดูที่อยู่สาขาได้จากหน้าเว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com เมนู ช่องทางการให้บริการ

จะสามารถเปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร ?
ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ โดยไปที่ www.kasikornsecurities.com  คลิกที่เมนู เปิดบัญชี เพื่อตั้ง Username และ Password

ขั้นตอนที่ 2  ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี ตามประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3  ส่งกลับชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ มาที่ ฝ่ายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย

หมายเหตุ  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการพิจารณาอนุมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง ?

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Cash Balance  (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1. สำเนาประจำตัวประชาชน            3          ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน        1          ฉบับ

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย          1          ฉบับ

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้รับเงินปันผล           1          ฉบับ

5. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ยอดเงินล่าสุดขั้นต่ำ 50,000 บาท               

6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล รบกวนแนบใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล        1        ฉบับ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Cash  (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

1. สำเนาประจำตัวประชาชน  3 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชี ATS 1 ฉบับ (KBANK, BBL, SCB, BAY, KTB, SCIB, TCAP และ CIMBT)

4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้รับเงินปันผล 1 ฉบับ

5. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน  รวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท)

6. กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล กรุณาเตรียม สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล 1 ฉบับ

7. หากท่านมีความประสงค์ใช้บริการ K-Stock 2 Fund เพิ่ม สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหน้าสมุดบัญชี KBANK, สำเนาหน้าสมุดบัญชีกองทุน     อย่างละ 1 ฉบับ

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Credit Balance  (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ต้องแนบเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน  รวมกันไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี Credit Balance ต้องเปิดบัญชี Cash Account ด้วย

 

ต้องแสดงเอกสารพิจารณาวงเงินเท่าไร จึงจะสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ?

เอกสารพิจารณาวงเงิน (Statement) ที่ลูกค้าต้องแนบมากับชุดเปิดบัญชีนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเลือก

1.       บัญชีประเภทแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (กรณีซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต) และ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท (กรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด)

2.       บัญชีประเภทเงินสด (Cash Account) ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (ทั้งกรณีซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต และซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด)

3.       บัญชีประเภทเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาวงเงินที่มีมูลค่าเท่ากับวงเงินที่ลูกค้าต้องการ (ขั้นต่ำของวงเงินคือ 3,000,000 บาท)

หมายเหตุ เอกสารพิจารณาวงเงินที่ลูกค้าสามารถนำมาแสดงได้ มีดังต่อไปนี้

-          สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน หรือ

-          บัญชีกองทุน, ตั๋วเงินฝาก หรือ

-          พอร์ตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น

 

การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์และโอนเงินฝากหลักประกัน ทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง และอย่างไร ?

ท่านสามารถชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์และโอนเงินหลักประกัน ได้ดังนี้

- ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในกรณีชำระค่าซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น

- โอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย (ในกรณีที่ตัดเงินผ่านบัญชี ATS ไม่ผ่าน) ดังนี้

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
กสิกรไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อลูกค้า 799-2-99809-6 พหลโยธิน ออมทรัพย์
กสิกรไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อลูกค้า 514-2-05011-2 ถนนสุขุมวิท พัทยา ออมทรัพย์
กสิกรไทย บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อลูกค้า 663-2-03333-6 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ออมทรัพย์

กสิกรไทย บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อลูกค้า 482-2-32466-0 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ออมทรัพย์
กรุงเทพ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 127-4-62142-2 ซอยอารีย์ ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 014-2-54777-2 พหลโยธิน ออมทรัพย์
กรุงไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 172-6-00657-3 ซอยอารีย์ กระแสรายวัน
กรุงศรีอยุธยา บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 146-1-22417-4 สนามเป้า ออมทรัพย์
นครหลวงไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 108-2-39659-6 สะพานควาย ออมทรัพย์
ซีไอเอ็มบีไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 013-2-16641-3 พหลโยธิน ออมทรัพย์
ธนชาติ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย 018-2-01542-6 ย่อยพหลโยธิน ซอย6 ออมทรัพย์
ทหารไทย บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย 193-2-19984-5 สะพานควาย ออมทรัพย์
จะสามารถทราบข้อมูลบทวิเคราะห์ได้จากที่ไหน ?

ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลบทวิเคราะห์ได้ 2 ทาง คือ

1.      ผ่านการสรุปของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการเงินทุนบุคคล (ผู้ดูแลบัญชีของท่าน)

2.      ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com (ต้องทำการ Login เข้าใช้งานก่อน)

3.      ผ่านทางอีเมลโดยสมัครรับบริการได้ผ่าน website หรือผู้จัดการเงินทุนบุคคล

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ช่วงเวลาใดบ้าง ?

ในกรณีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถส่งคำสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

มีการจัดส่งเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร ?

มี โดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจะจัดส่ง

 • เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 1 วันทำการนับจาก วันซื้อขาย
 • รายงานประจำเดือน ได้แก่ รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี ให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือนทางไปรษณีย์ (กรณีที่มีรายการเคลื่อนไหว) หรือ เฉพาะเดือนมิถุนายนและธันวาคม (กรณีที่ไม่มี รายการเคลื่อนไหว)
ถ้าต้องการถอนหรือโอนหลักทรัพย์จะทำได้อย่างไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าใด ?

ในการถอน โอน หรือเปลี่ยนสถานะหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติดังนี้

 • กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบคำขอเบิก / โอน / เปลี่ยนสถานะหลักทรัพย์
 • ลงนามในแบบฟอร์มให้เหมือนกับตัวอย่างที่ให้ไว้กับบริษัท
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีถอนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น)

จากนั้นนำส่งเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียมต่อหุ้น 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีการโอนหลักทรัพย์ (ภายในบริษัท) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • กรณีการถอนใบหลักทรัพย์ (ขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่) 80 บาท
 • กรณีการโอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น (ผ่านระบบ SDC) 20 บาท
 • กรณีเปลี่ยนสถานะ “หลักทรัพย์ไทย” เป็น “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 20 บาท
 • กรณีเปลี่ยนสถานะ “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” เป็น “หลักทรัพย์ไทย” 20 บาท

 

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีระบบการทำงานอย่างไร และมีจุดเด่นหรือแตกต่างจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น อย่างไร ?

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีระบบการทำงานที่ ถูกต้องโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล เน้นการบริการลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการ       แ ละความสามารถรองรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งแตกต่างกันออกไป

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย มีบริการอะไรบ้าง ?
 • มีเจ้าหน้าที่ Wealth Manager ดูแลบัญชี เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก ในด้านการลงทุน
 • บริการด้านห้องค้าหลักทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
 • อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้แก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์
 • บริการส่งบทวิเคราะห์ไปยังลูกค้า ผ่านทางโทรสาร อีเมล์ หรือผ่านทาง Wealth Manager ผู้ดูแลบัญชี

 

สำหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในช่วง Night Session ถ้าลูกค้าต้องการติดต่อบริษัท ทำได้หรือไม่?

ปัจจุบัน บริษัทสามารถเปิดให้บริการลูกค้าเต็มรูปแบบในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ส่วนในช่วงเวลากลางคืนนั้น บริษัทไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจำในการให้บริการลูกค้า กรณีลูกค้า K-Cyber Trade สามารถส่งอีเมลคำถามหรือแจ้งขอรับบริการเข้ามาที่
ks.ebusiness@kasikornsecurities.com โดยบริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านในวันทำการถัดมา